De geschiedenis van De Fietsende Vrienden

English text below

Een verhaal over vrienden voor het leven en na de dood

Het zijn de roerige jaren ’80 van de vorige eeuw. Digitalisering neemt het over van het analoge. Muziek staat ineens op een CD en eten warm je handig op in een magnetron. Spierballen actiefilms zijn stuk voor stuk blockbusters. Sylvester Stallone als Rambo of Rocky en anders wel iets met Arnold Schwarzenegger of Bruce Willis. Dirty dancing doet vooral de meisjes wegzwijmelen en terwijl de koude oorlog overloopt in perestrojka en glasnost, raken een aantal jongens in het ‘saaiste dorp van Nederland’ met elkaar bevriend.

Jaap en Robert zitten bij elkaar in de klas en zijn dikke vrienden. Er zijn duidelijke karakterverschillen, maar de gedeelde interesses leiden tot een hechte vriendschap. Beiden zijn altijd met of tegen elkaar aan het sporten, spelen en hebben grote lol. Humor mag niet ontbreken. Het houten tafelvoetbalspel van Jaap heeft een legendarische status door de vele fanatieke potjes die er op gespeeld zijn, dikwijls voorzien van live commentaar door Robert. Dan stond Corrie, de moeder van jaap, stiekem beneden aan de trap te luisteren en te genieten. Beide kereltjes hadden ook een zwak voor vrachtwagens en verzamelden eerst Siku modellen en later serieuze DAF miniaturen.

Zo rollen we de jaren ’90 in. Jochies worden mannen. Het voortgezet onderwijs zorgt voor een scheiding wat leerrichting betreft, maar de vriendschap blijft. Elkaars verjaardagsfeestjes worden nooit overgeslagen en zodra er sprake is van uitgaan, trekken Jaap en Robert als vanzelf naar elkaar toe. Robert gaat veel om met een vriendengroep die voortkomt uit de Badmintonvereniging en Jaap met een vriendengroep van voetbal en familie, waaronder broer Age. Door samensmelting ontstaat een groep vrienden waarvan de harde kern tot op de dag van vandaag is overgebleven. Zo waren Jaap, Richard, Arjan en Robert getuige van diverse vakanties in Zeeland waarbij het eerder genoemde tafelvoetbalspel ook meeging. Stappen gebeurde in Eindhoven, Gemert, Steenwijk, Nijkerkerveen en vooral Zwolle. Jaap stuurde zijn zwarte Opel Astra GSI overal naartoe waar we maar wilden. Als Jaap een keer niet de Bob wilde zijn, karden we in Age zijn matrode Kadett over ’s lands heeren wegen.

Nu we het toch over Opel hebben: De D-Kadett wordt algemeen zo lelijk gevonden dat we bij wijze van grap een fictieve D-Kadett club hebben opgericht. Nachtelijke clubvergaderingen in het sanitairgebouw van Camping Valkenisse gaven blijk van de nog steeds bestaande en gedeelde humor. Tegenwoordig is de D-Kadett een cultauto in optima forma en wordt er zelfs een facebookpagina bijgehouden waarbij de vrienden grote lol beleven aan de serieuze liefhebbers en hun reacties en vragen. Hoe mannen nog steeds jochies blijven.

De verhalen zijn talloos. Voetbalwedstrijden van Oranje, concerten van Springsteen, WK wielrennen in Valkenburg tot en met de trips naar Zweden waar Jaap een pracht bestaan opbouwde en gezin stichtte. Richard die steeds meer vertrouwenspersoon werd voor Jaap. De leuke vete tussen Ajax en PSV die altijd gaande was tussen Arjan en Jaap. Age en de onaantastbare broederliefde. Jaap was Jaap: Weinig woorden, des te meer daden. In zijn doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid die aan de basis van bikkelschap lagen, is Jaap nog steeds een voorbeeld voor deze vrienden. Daarom.

Daarom DE

Daarom FIETSENDE

Daarom VRIENDEN

Opdat we Jaap nimmer vergeten.

Omdat er geen slachtoffers meer mogen vallen aan TBE

Daarom trappen wij van Swifterbant naar Stockholm

Daarom…

English text

The history of De Fietsende Vrienden (The Cycling Friends)

A story about friends for life and after death

It is the turbulent 1980s. Digitalisation is taking over from analogue. Music is suddenly on CD and food is conveniently heated in a microwave oven. Muscle-ball action films are all blockbusters. Sylvester Stallone as Rambo or Rocky, or something with Arnold Schwarzenegger or Bruce Willis. Dirty Dancing makes the girls swoon and while the cold war turns into perestroika and glasnost, a couple of boys in the ‘dullest village in the Netherlands’ become friends.

Jaap and Robert are in the same class and are close friends. There are obvious character differences, but their shared interests lead to a close friendship. Both are always playing sports with or against each other and having a lot of fun. Humour is a must. Jaap’s wooden table football has a legendary status due to the many fanatical games played on it, often with live commentary by Robert. Then Corrie, Jaap’s mother, would secretly stand at the bottom of the stairs listening and enjoying. Both boys also had a weakness for trucks and first collected Siku models and later serious DAF miniatures.

This is how we roll into the 90s. Boys become men. Secondary school causes a separation in terms of curriculum, but the friendship remains. Each other’s birthday parties are never missed and as soon as there is any talk of going out, Jaap and Robert naturally gravitate towards each other. Robert hangs out with a group of friends from the badminton club and Jaap hangs out with a group of friends from football and family, including brother Age. By merging, a group of friends came into being, the hard core of which has remained to this day. Jaap, Richard, Arjan and Robert were witness to various holidays in Zeeland, during which the aforementioned table football also accompanied them. They went out in Eindhoven, Gemert, Steenwijk, Nijkerkerveen and especially in Zwolle. Jaap sent his black Opel Astra GSI wherever we wanted to go. If Jaap didn’t want to be the Bob for once, we would cart his matt red Kadett along the highways of the country.

Talking about Opel: the D-Kadett is generally considered so ugly that we set up a fictitious D-Kadett club as a joke. Nocturnal club meetings in the sanitary building of Camping Valkenisse demonstrated the still existing and shared humour. Today the D-Kadett is a cult car in optima forma and there is even a facebook page where the friends have great fun with the serious fans and their reactions and questions. How men still remain boys.

The stories are countless. Football matches of the Dutch national team, concerts of Springsteen, World cycling championships in Valkenburg and trips to Sweden, where Jaap built up a wonderful life and raised a family. Richard who became more and more the confidant of Jaap. The fun feud between Ajax and PSV that was always going on between Arjan and Jaap. Age and the untouchable brotherly love. Jaap was Jaap: Few words, all the more action. In his perseverance and unyieldingness that lay at the heart of bromance, Jaap is still an example for these friends. That is why.

Therefore THE

Therefore CYCLING

Therefore FRIENDS

So that we never forget Jaap.

Because there should be no more victims of TBE

That’s why we are cycling from Swifterbant to Stockholm

That is why…

Een reactie op “De geschiedenis van De Fietsende Vrienden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s