Update 21 februari 2022

English text below

21 februari 2022. Een speciale dag voor De Fietsende Vrienden. Nog precies een half jaar te gaan voordat onze Tour De TBE begint. En exact een half jaar geleden dat we onze vereniging De Fietsende Vrienden hebben opgericht. Met als doel aandacht te schenken aan de tekenbeetziekte TBE, waar onze vriend Jaap ruim 4 jaar geleden aan is overleden. Dit in aanloop naar en tijdens de Tour De TBE, een fietstocht van ruim 1.350 kilometer, die we met de vier fietsende vrienden gaan ondernemen. Vanaf 21 augustus dit jaar trappen we van Swifterbant naar Stockholm in ruim twee weken. Op Jaap zijn verjaardag, 6 september, fietsen we de laatste tocht van de Tour. Deze emotionele rit brengt ons van Stockholm naar de witte kapel van Ekerö, waar onze vriend nu ligt te rusten.

Bankrekening en ANBI-aanvraag

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd. We hebben een bankrekening (NL88 RABO 0190 7104 62) geopend bij de Rabobank. Verder hebben we bij de belastingdienst een ANBI-aanvraag gedaan, zodat De Fietsende Vrienden een officieel goed doel wordt. Hiervoor hebben we statuten en een beleidsplan geschreven. Op basis van ons uitgebreide plan heeft de belastingdienst onze aanvraag goedgekeurd. Op voorwaarde dat we een stichting worden. Daar zijn we nu druk mee bezig. Onze notaris Nysingh in Apeldoorn ondersteunt ons hierin. We verwachten hier binnenkort meer informatie over te kunnen geven!

Als we een stichting zijn en dus officieel de ANBI status hebben, heeft dit een aantal voordelen. Zo mogen donateurs van De Fietsende Vrienden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. En kunnen wij ons batig saldo belastingvrij schenken aan Stichting Tekenbeetziekten. Wat deze stichting met onze schenking gaat doen, kun je lezen in ons beleidsplan.

Financiële update

Op onze bankrekening staat inmiddels al meer dan EUR 1.300,-. Dit komt mede doordat we rond de kerst 80 liter ambachtelijk Italiaans ijs hebben verkocht, dat ons destijds is geschonken. Daarnaast hebben we al enkele schenkingen van donateurs ontvangen. Wij zijn hier ontzettend blij mee, omdat we hier de Tour De TBE mogelijk mee kunnen maken en zo veel aandacht kunnen schenken aan de tekenbeetziekte TBE. Niemand mag immers nog aan deze tekenbeetziekte overlijden.

De totale kosten van de Tour De TBE worden op ca. EUR 5.500,- geschat. Hierin zitten de koste van de voorbereiding en de rit zelf. Mocht je ideeën hebben over hoe je ons financieel kunt ondersteunen, laat het dan weten. Wij denken graag met je mee. Het kan bijvoorbeeld door een gift, het geven van workshops of door iets aan te bieden wat wij als De Fietsende Vrienden kunnen verkopen. Van dit laatste hebben we van een kunstschilder een schilderij ontvangen, die we van haar mogen verkopen. De opbrengst komt dan volledig ten goede van De Fietsende Vrienden.

Ons streven is om on totaal minimaal EUR 8.800,- aan donaties en sponsorgeld binnen te halen, zodat we ruim EUR 3.000,- kunnen schenken aan Stichting Tekenbeekziekte. Onze eerste sponsordeal is ook een feit: edding International sponsort onze eigen fietskleding. Deze kleding hopen we in het begin van de lente aan jullie te kunnen presenteren.

Route Tour De TBE

Op dit moment zijn we druk bezig om de Tour De TBE minitieus uit te stippelen, zodat we precies weten welke rit we elke dag gaan maken. Dus van welke plaats naar welke plaats we dagelijks fietsen. Deze route willen we jullie in de komende maand gaan presenteren. En dan gaan we jullie hulp vragen. Want het zou mooi zijn als jullie ons kunnen helpen met het vinden van overnachtingsplekken langs onze route.

Vanaf nu sturen we jullie maandelijks een update van onze vorderingen. Alvast bedankt voor jullie aandacht en steun! Daar krijgen wij de energie van om onze Tour De TBE goed te volbrengen.

Sportieve groet,

Arjan, Richard, Robert en Age

ENGLISH TEXT

21 February 2022. A special day for The Cycling Friends. Exactly half a year to go before our Tour De TBE starts. And exactly half a year since we founded our association The Cycling Friends (De Fietsende Vrienden). With the aim of raising awareness for the tick-borne disease TBE, of which our friend Jaap died over 4 years ago. This in the run-up to and during the Tour De TBE, a cycling tour of over 1,350 kilometres, which we will undertake with the four cycling friends. Starting 21 August this year, we will pedal from Swifterbant to Stockholm in just over two weeks. On Jaap’s birthday, September 6, we cycle the last tour. This emotional ride takes us from Stockholm to the white chapel of Ekerö, where our friend is now resting.

Bank account and ANBI application

A lot has happened in the past six months. We have opened a bank account (NL88 RABO 0190 7104 62) at the Rabobank. We have also submitted an ANBI application to the tax authorities, so that De Fietsende Vrienden will become an official charity. To this end, we have written statutes and a policy plan. Based on our extensive plan, the tax authorities approved our application. On the condition that we become a foundation. We are now working hard on this. Our notary Nysingh in Apeldoorn is supporting us in this. We expect to be able to give more information about this soon!

Being a foundation and therefore officially having the ANBI status has a number of advantages. For example, supporters of De Fietsende Vrienden may deduct their donations from their income or corporate tax. And we can donate our surplus to the Dutch Tick-Bite Disease Foundation tax-free. You can read what this foundation will do with our donation in our policy plan.

Financial update

Our bank account already contains more than EUR 1.300,-. This is partly due to the fact that we sold 80 litres of traditional Italian ice cream around Christmas, which was donated to us at the time. In addition, we have already received several gifts. We are very happy about this, because with these donations we can make the Tour De TBE possible and thus draw a lot of attention to the tick-borne disease TBE. After all, nobody should die from this tick-bite disease anymore.

The total costs of the Tour De TBE are estimated at approximately EUR 5,500. This includes the costs of preparation and the ride itself. If you have any ideas on how to support us financially, please let us know. We are happy to think along with you. It could be through a donation, by giving workshops or by offering something that we as Cycling Friends can sell. For example: we have received a painting of the latter type from a painter, which she allows us to sell. The proceeds will then go entirely to De Fietsende Vrienden.

Our aim is to raise at least EUR 8,800 in donations and sponsorships, so that we can donate over EUR 3,000 to the Tekenbeek Disease Foundation. Our first sponsorship deal is also a fact: edding International is sponsoring our own cycling wear. We hope to be able to present this clothing to you in early spring.

Route Tour De TBE

At the moment we are working hard to map out the Tour De TBE in detail, so that we know exactly which route to take each day. So we know from which place to which place we will be cycling every day. We want to present this route to you in the next month. And then we are going to ask for your help. Because it would be great if you could help us find places to stay along our route.

From now on, we will send you monthly updates on our progress. Thank you for your attention and support! It will give us the energy to complete our Tour De TBE successfully.

Warm regards,

Arjan, Richard, Robert and Age

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s